دوره آموزشی برق و مکانیک سنگین

دوره برق ولوو اف اچ ۵۰۰
گروه فنی مهندسی رانکار صنعت مفتخر است تا دوره برق کامیونهای نسل جدید ولوو اف اچ ۵۰۰ را به صورت تئوری و عملی برگزار کند.

طول دوره آموزشی سه روز می باشد که در روز اول نقشه خوانی برق ولووهای اف اچ نسل قدیم آموزش داده می شود و در ساعات پایانی روز اول وساعات آغازین روز دوم نقشه خوانی برق ولوو اف اچ ۵۰۰ به طور کامل آموزش داده می شود.

در روز دوم کار با دستگاه دیاگ با آخرین ورزن نرم افزار عیب یابی ولوو آموزش داده می شود و جای سنسورها و رله ها و بردها و نحوه ارتباط بین بردها به طور کامل آموزش داده می شود.

روز سوم کار بر روی کامیون است که نحوه کار با دستگاه دیاگ بر روی کامیون به طور کامل آموزش داده می شود و جعبه فیوز و رله ها و جای سنسورها و اطلاعات عمومی مربوط به سیستم برق کامیونهای نسل جدید کاملا بررسی می شود.

صبحانه ،ناهار،شام و خوابگاه در طول دوره رایگان می باشد.

دوره برق کامیونهای اسکانیا
گروه فنی مهندسی رانکارصنعت مفتخر است تا دوره های برق کامیونهای نسل جدید اسکانیا را توسط مربیان آموزش دیده نمایندگی اسکانیا برگزار کند.

طول این دوره سه روز می باشد که در روز اول ودوم  به صورت تئوری سیستم برق نسل جدید کامیونهای اسکانیا به طور کامل مورد بررسی قرار میگیرد.جای سنسورها،فیوزها ،رله ها،رابطه بین بردها و کار با دستگاه دیاگ اسکانیا به صورت شبیه ساز آموزش داده می شو

روز سوم  کار با دستگاه دیاگ بر روی کامیون آموزش داده میشود.جای رله ها و سنسورها و سیم کشی جلوی داشبورد از نزدیک برای هنراموزان نمایش داده می شود و معمولا بر روی کامیون تصادفی که قطعات به طور منفصل از هم جدا هستند تمام قطعات نمایش داده می شود.

نحوه کار با نرم افزارهای مختلف مربوط به عیب یابی اسکانیا آموزش داده می شود.

در طول دوره صبحانه،ناهار،شام و خوابگاه برای هنرآموزان رایگان می باشد.