رانکار صنعت برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی خودروهای سبک و سنگین

دوره برق کامیونهای اسکانیا

گروه فنی مهندسی رانکارصنعت مفتخر است تا دوره های برق کامیونهای نسل جدید اسکانیا را توسط مربیان آموزش دیده نمایندگی اسکانیا برگزار کند.

دوره برق اسکانیا

طول این دوره سه روز می باشد که در روز اول ودوم  به صورت تئوری سیستم برق نسل جدید کامیونهای اسکانیا به طور کامل مورد بررسی قرار میگیرد.جای سنسورها،فیوزها ،رله ها،رابطه بین بردها و کار با دستگاه دیاگ اسکانیا به صورت شبیه ساز آموزش داده می شود

روز سوم  کار با دستگاه دیاگ بر روی کامیون آموزش داده میشود.جای رله ها و سنسورها و سیم کشی جلوی داشبورد از نزدیک برای هنرآموزان نمایش داده می شود و معمولا بر روی کامیون تصادفی که قطعات به طور منفصل از هم هستند تمام قطعات نمایش داده می شود و به طور کامل آموزش داده می شود.

همچنین نحوه کار با نرم افزارهای مختلف مربوط به عیب یابی اسکانیا نیز آموزش داده می شود.

در طول دوره صبحانه،ناهار،شام و خوابگاه برای هنرآموزان رایگان می باشد.

نمونه عکس ها از محیط نرم افزار و دستگاه دیاگ اسکانیا