رانکار صنعت برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی خودروهای سبک و سنگین

دوره برق کامیونهای البرز و دانگ فنگ

گروه فنی مهندسی رانکار صنعت مفتخر است تا دوره برق کامیون کشنده های البرز و دانگ فنگ را به صورت تئوری و عملی برگزار کند.

در  روز اول و دوم اساس سیم کشی و نقشه برق این مدل کامیونها همرا با کار با دستگاه دیاگ به صورت تئوری آموزش داده می شود.جای سنسورها،رله ها،فیوزها،بردها و رابطه بین بردموتور با سایر قسمتها توضیح داده می شود.

د روز سوم بر روی کامیون کار با دستگاه دیاگ به صورت عملی اموزش داده می شود و تمام مطالب مشروح در قسمت تئوری بر روی کامیون از نزدیک به رویت هنرآموزان می رسد. موارد مشترک با کامیونتهای الوند و موتورهای کامینز توضیح داده می شود ولی اصل مباحث مربوط به البرز و دانگ فنگ می شود.

در طول برگزاری دوره صبحانه،ناهار،شام و خوابگاه رایگان می باشد.